Informace k novým předpisům pro stomatology, veterinární pracoviště a kostní denzitometrii: zákon č.263/2016 Sb., atomový zákon a vyhláška č.422/2016 Sb., o radiační ochraně.

I. SOUSTAVNÝ DOHLED NAD RADIAČNÍ OCHRANOU (RO)

Platí pro všechna pracoviště s jednoduchým zdrojem IZ (zubní intraorální, zubní panoramatické a veterinární), je třeba splnit co nejdříve. Ustanovit „Osobu zajišťující radiační ochranu registranta“ (nejspíše sám stomatolog nebo veterinární lékař, přítomný při RTG vyšetření a při „měření“ RTG) – viz přiložený formulář.
Registranti mají povinnost do 31.12.2017 poslat (poštou nebo elektronicky) na Regionální centrum SÚJB:
1. kopii OSVĚDČENÍ o absolvování kurzu k přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta
2. kopii OZNÁMENÍ o ustanovení osoby zajišťující radiační ochranu registranta

Má-li tato ustanovená osoba platnou zkoušku odborné způsobilosti (ZOZ), musí do konce její platnosti, nejdéle však do pěti let, absolvovat povinný kurz RO, pak vždy po pěti letech

Nemá-li tato osoba platnou zkoušku odborné způsobilosti, musí povinný kurz absolvovat do konce roku 2017, dále vždy po pěti letech. Dohled nad RO externím způsobem zajišťovat již, nelze.

Pořádáme vzdělávací kurz pro stomatology, veterináře a kostní denzitometrii k přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta

II. POUŽÍVÁNÍ RTG ZAŘÍZENÍ = „nakládání se zdrojem ionizujícího záření“

Právnické i fyzické osoby, které získaly povolení k používání zubních, veterinárních rtg přístrojů a kostních denzitometrů před 31.12.2016, se od 1.1.2017 považují za registranty. Tato registrace je platná do doby platnosti uvedené v rozhodnutí o povolení, nejdéle ale 5 let, a to i v případě, pokud bylo povolení vydáno na dobu neurčitou. Pak je nutno požádat o novou registraci.

Osoby/subjekty začínající, přebírající praxi (RTG) , tedy bez platné registrace, žádají hned.

Má-li žádost všechny náležitosti, SÚJB provede a potvrdí registraci do 30 pracovních dnů od doručení - rádi Vám s vypracováním žádosti o registraci včetně požadovaných příloh pomůžeme.

III. KDY DALŠÍ ZKOUŠKU DLOUHODOBÉ STABILITY

Viz tabulka termínů pravidelných zkoušek dlouhodobé stability. Pro přejímací zkoušku platí stejná pravidla jako dříve, tzn. před zahájením používání rentgenu.

Přílohy:
1. Oznámení o ustanovení osoby zajišťující RO registranta na rtg pracovišti
2. Termíny pravidelných zkoušek dlouhodobé stability
3. Optimalizace ochrany osob při snímkování
4. Leták - sdělení pro pacienty
©2002 Radex Primar s.r.o.
.
Kurzy
Kurzy a příprava

Vzdělávací kurz pro stomatology, veterináře a kostní denzitometrii k přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta
.
.
Fantom
Fantom ZX 13

na zkoušku provozní stálosti ve stomatologii.
Formulář pro film
Formulář pro rvg
Návod
.
.
Zástěna
Mobilní zástěna

pro odstínění rozptýleného záření.
.